4model

("החברה")

1. תמצית תנאי שימוש

תודה שבחרת ב-4Model. התנאים המופיעים לעיל מהווים הנחיות לשימוש בשירות המוצע על ידי 4Model. תנאי השימוש המלאים זמינים בקישור: https://4model.co.il/terms

2. מה זה 4Model?

4Model הוא שירות המאפשר ייצור מוצרים בהזמנה אישית, המיוצרים בדרך של הדפסת תלת ממד, חריטה, גילוף או כיפוף פח ("השירות").

בכדי להשתמש בשירות עליך ליצור חשבון משתמש באמצעות הרשמה לאתר. במסגרת ההרשמה יהיה עליך לבחור שם משתמש ולספק פרטים מסוימים על עצמך, כגון כתובת דואר אלקטרוני עדכנית, האם הזמנת המוצר נעשית למענך או בשם חברה (בהזמינך מוצרים עבור חברה את/ה מצהיר ומאשר שאת/ה רשאי/ת לייצר את החברה ולהתקשר עמנו בשמה.

אין ליצור משתמש בכדי להתחזות לאדם או ישות אחרת. החברה שומרת לעצמה את הזכות למחוק או להשתלט על חשבון משתמש במידה והמשתמש אינו פעיל או מפר תנאי שימוש אלו או כל חוק אחר.

כאשר את/ה נרשמ/ת לאתר, את/ה מסכים/ה ומתחייב/ת לפעול ע"פ תנאי שימוש אלו וכן לספק פרטים אמיתיים ועדכניים. שם המשתמש והסיסמא הם באחריותך הבלעדית, והשימוש בשירות מהווה הסכמה לפעולות שתבצע/י בשירות. את/ה נדרש/ת להודיע, בהקדם האפשרי, על כל פעולה אשר בוצעה מחשבונך ללא אישורך.

3. הזמנת מוצרים

בכדי להזמין מוצרים בעזרת השירות יש לכלול בהזמנה את הפרטים הבאים:

סרטוט אשר יפרט את הגודל, הצורה והעובי של המוצר משוא ההזמנה ("המוצר").

פירוט ספציפי אשר יכלול את השיטה, החומרים, הצבע, והעובי של המוצר.

יעד ותאריך המשלוח המבוקשים לסיפוק המוצר.

סמל או לוגו אשר צריכים להופיע על המוצר, אם וככל שנדרש.

לתשומת לבך, על מנת לספק פרטים אלה, אנא הסתייע/י במפרטים הטכניים המצורפים לתנאי שימוש אלה כנספח א'.

המידע המוזכר בסעיף 2.1. יקרא "מידע המשתמש" וההזמנה אשר תכלול את מידע המשתמש תקרא "ההזמנה".

החברה אינה נותנת שום מצג ולא תישא באחריות על מידע המשתמש והתאמת המוצר לצרכיך, לרבות בחירתם של החומרים אשר תואמים לדרישותיך ולמידע המשתמש אשר סיפקת. כל אלו יהיו באחריותך הבלעדית.

החברה אינה נותנת אחריות על המוצר נשוא ההזמנה ואינה מתחייבת כי המוצר יוכל לשמש לכל שימוש שהוא.

שליחת מידע משתמש לחברה מהווה התחייבות כדלקמן:

התחייבותך כי מידע המשתמש הוא מידע בבעלותך או כאלו אשר קיבלת אישור כדין להשתמש בהם, אשר אין לכל צד שלישי זכויות בהם או טענות כלפיך, והם אינם מפרים כל דין. וכן;

להתיר לחברה להשתמש, להעתיק, לשחזר, להתאים, לאמץ, ולעבד כל מידע משתמש או פרטים הקשורים להזמנה, באמצעות כל טכנולוגיה, ללא כל תנאי, ללא חובת תמלוגים, באופן בלתי הפיך או מוגבל, גלובלי ונצחי, וזאת על מנת לבצע את ההזמנה.

על אף האמור בסעיף 2.5.ב. החברה אינה אחראית ואינה מתחייבת כי תשמור מידע משתמש וכן שומרת לעצמה את הזכות להרוס או למחוק, כל פרט מידע מפרטי מידע המשתמש בכל זמן נתון.

הזמנה לא תהיה תקפה ולא תחייב את הצדדים עד להנפקת הצעת מחיר על ידי החברה ואישורה על ידך ("הצעה").

החברה שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לאשר או לדחות הזמנה או לספק הצעה שונה ומתוקנת מההזמנה הראשונית. האחריות הבלעדית לבחון את ההצעה מוטלת עליך. בקבלת ההצעה את/ה מאשר/ת כי לא תהיינה לך שום טענה או דרישה מהחברה בקשר להזמנה הראשונית.

4. לאחר אישור הזמנה ומתן הצעה

לאחר הצעה ובכדי שהחברה תתחיל לייצר את המוצר המוזמן, עליך לשלם לחברה 50% (חמישים אחוז) מהמחיר המצטבר של ההצעה ("התשלום הראשוני"), לא יאוחר מ-14 ימים ("זמן ההצעה") לאחר קבלת הצעת החברה. תוכן ההצעה יפוג ויחשב לבטל ומבוטל לאחר חלוף זמן ההצעה.

החברה רשאית לחזור בה מההצעה טרם נסתיים זמן ההצעה, בתנאי כל זמן שהתשלום הראשוני טרם שולם.

הסכמה להצעה ולתשלום מראש היא סופית ומחייבת. בשל האופי הייחודי של השירות אין באפשרותך לבטל את הזמנתו לאחר שהחברה התחילה בייצור המוצר. בנוסף, למעט המקרים המחייבים בדין, החברה לא תעניק החזר כספי על ביטול רכישה בכל שלב שהוא.

5. ייצור המוצר

את/ה מסכימ/ה ומאשר/ת שאספקת המוצר תעשה ע"י ספקי החברה ("הספקים"). הספקים אחראים על ייצור, עיבוד, אריזה (כולל תיוג), אכסון והעברה (כולל בקרת איכות) של המוצר וזאת, בהתאם לדרכים הנהוגות בהזמנת מוצר, לכל דין, לפרטים המצויים בהצעת המחיר (כפי שניתן ליישמם) וכן לכל אישור ממשלתי רלוונטי.

בעצם אישור ההצעה, הריך נותן/ת את הסכמתך לחברה ולספקים לעשות שימוש בסימנים המסחריים שצוינו בהזמנה, ובלבד שהשימוש יעשה רק לצרכי ייצור המוצר ובהתאם למידע המשתמש אותו סיפקת לחברה.

החברה אינה אחראית לכל אירוע שאינו בשליטתה כגון: כוח עליון, מחסור בחומרים, פיקוח רגולטורי, מחסור, פגם, סגירת בית חרושת או כל הפרעה אחרת אשר יכולה למנוע מהספקים לייצר את המוצר.

הספקים אינם רשאים להשתמש במידע המשתמש אשר סיפקת לחברה, במהלך או בתום השירות, למעט במקרה שהשימוש יעשה בכדי לספק את השירות ובכדי לעמוד בתנאי שימוש אלה. מבלי לגרוע בנזכר לעיל החברה אינה תהיה אחראית במקרה של הפרה של הספקים את סעיף 4.4.

6. שילוח

המשלוח יסופק לכתובת אשר ניתנה בפרטי מידע המשתמש. החברה תנקוט במאמצים סבירים בכדי לספק את המוצר לכתובת אשר ניתנה בזמן שנקבע בהצעה. עם זאת, אספקת המוצר בזמן שנקבע בהצעה תלוי בכתובת ויכול להשתנות בשל גורמים שאינם בשליטת החברה. כל שילוח על ידי החברה יעשה בתנאי ExWorks (על פי תנאי Incoterm 2010)

החברה אינה אחראית על כל נזק שנגרם עקב איחור באספקת המוצר, או בגין מקרה של אבדת המוצר ע"י חברת המשלוחים.

7. תשלום

יתרת התשלום, לאחר התשלום הראשוני, תשולם מיד עם קבלת הודעת החברה על השלמת ייצור המוצר. בעת השלמת היצור החברה תשלח לך תמונה של המוצר הגמור וכן תספק חשבונית לתשלום הנוסף שנותר לך לשלם. המוצר ישלח רק לאחר תשלום היתרה על ידך, ותחולת הוראות סעיף 5 לעיל מותנית בהשלמת התשלום במועדו.

את/ה עשוי/ה להתבקש לספק מידע כגון: פרטי חשבון בנק, פרטי כרטיס אשראי, תאריך תפוגה של כרטיס האשראי, הכתובת למשלוח חשבון והעברה ומידע כספי נוסף ("פרטי תשלום"). במקרה של רכישה, הריך מאשר/ת כי החברה רשאית להשתמש בפרטי התשלום, אך פרטי התשלום לא ישמרו ע"י החברה. אין לשלוח את פרטי התשלום באי-מייל או בכל אמצעי טכנולוגי אחר, אלא באמצעות כתובת (URL) מאובטחת אשר תסופק למשתמש ע"י החברה. החברה אינה תהיה אחראית על אבטחת פרטי התשלום.

יכול והחברה או צד שלישי יצרו קשר עמך בכדי לסכם את פרטי האיסוף של המוצר או בכדי לסכם כל עניין שיש להסדירו בשל ביצוע הרכישה. הריך נותן/ת את הסכמתך לשלם ולקבל כל הזמנה אשר בוצעה באמצעות חשבונך.

המחיר המצוין בהצעה אינו כולל מס מכל סוג שהוא. במידה והמשתמש מתעכב בתשלום המס בגלל כל סיבה שהיא (א) עליו להודיע על כך לחברה (ב) המס יעלה באופן אוטומטי למקסימום אותו ניתן לקזז סוג מס כמעין זה, כך שהסכום אשר מועבר לחברה, כאשר הוא נקי מכל מס, יהיה שווה ערך לסכום אשר מוזכר בהצעה (ג) על המשתמש לספק לחברה קבלה על תשלום מס לרשויות המס.

במקרה ויש לך השגה לגבי המחיר שנגבה ממנך, אנא פנה לחברה. אין לפעול בדרכים של ביטול, דחיה, בקשת החזר או בכל דרך אחרת, מבלי לפנות קודם לכן באופן סביר בכדי לפתור את הבעיה מול החברה.

אי עמידה בתשלום או ביטולו מכל סיבה שהיא שאינה עומדת בתנאי השימוש תחייב אותך לשלם את המחיר המלא וכל תשלום הנלווה אליו.

מבלי לגרוע מכל סעד אשר אותו החברה יכולה לקבל לפי כל דין, החברה רשאית לבטל הזמנה במידה והתשלום לא ניתן במלואו בזמן שהוקצב לכך.